Cước phí vận chuyển & phụ phí

Bảng giá GHTK giao nhận liên vùng giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh.
(Lấy hàng tại Hà Nội giao tại TP.HCM và ngược lại lấy hàng tại TP.HCM giao tại Hà Nội)
**Bảng giá chi tiết

Bảng giá Bưu Điện giao nhận liên vùng

Bảng giá Shopee giao nhận liên vùng

(Shopee áp dụng các phương thức vận chuyển trên)